ОБЩИ УСЛОВИЯ
 1. Дефиниции
 2. При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

  • Джим Реалм – „Джим Реалм” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“, № 4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202510961, регистрация по ЗДДС: BG202510961;
  • CoolFit.bg – електронен магазин, собственост на Джим Реалм, достъпен на адрес в интернет https://coolfit.bg/, посредством който Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин Услуги;
  • Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен Клиентски профил за използване на електронния магазин и Услугите;
  • Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Клиент за достъп до CoolFit.bg и използване на Услугите, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
  • Поръчка – всяка отделна изпратена до Джим Реалм заявка от Клиент за закупуване на Услуги от електронния магазин;
  • Услуги – електронни пакети за използване на услугата CoolFit чрез мобилна апликация.
 3. Регистрация, приложимост
  1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Джим Реалм и всеки регистриран Клиент и са достъпни на интернет страница Общи условия.
  2. За да може да използва електронния магазин и Услугите, съответният Клиент трябва да създаде свой Клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация.
  3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията или Поръча всеки Клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин и Услугите за периода на активност на своя Клиентския профил. В допълнение към клаузите на този документ Клиентът е обвързан и от Условията на услугата.
  4. В случай че Клиентът е непълнолетен, отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията/Поръчката трябва да бъде със съгласието на родителите или попечителите за приемане на настоящите Общи условия.
  5. Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна Поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и) между Джим Реалм и съответния Клиент.
  6. При регистрация и при последващо актуализиране Клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.
  7. Джим Реалм потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация e-mail адрес, съдържащо информация за активирането на Клиентския профил.
  8. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, e-mail адрес ще бъде използван от Джим Реалм за връзка с Клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с изпращането им до електронната поща на Клиента без нужда от изрично потвърждение за това.
 4. Права и задължения на Клиента
  1. Клиентът е длъжен да използва CoolFit.bg и предлаганите от електронния магазин Услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.
  2. Клиентът няма право да предоставя достъп до Клиентския си профил на трети лица, включително и чрез предоставяне на достъп до мобилното устройство, на което Клиентът е вписан в мобилната апликация CoolFit. Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя Клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до данните за вписване или до Клиентския профил по какъвто и да е начин, съответният Клиент е длъжен незабавно да уведоми за това Джим Реалм. При неизпълнение на това задължение Клиентът ще носи отговорност за евентуално претърпени от Джим Реалм вреди.
  3. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.
 5. Права и задължения на Джим Реалм
  1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на CoolFit.bg, Джим Реалм може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до CoolFit.bg.
 6. Поръчка
  1. Джим Реалм има право да променя асортимента, описанието, цените и начините за плащане на предлаганите в електронния магазин Услуги. Всяка отделна Поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на Клиента преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Джим Реалм единствено в рамките на съответната Поръчка, която бива финализирана, като Джим Реалм не гарантира, че в бъдеще Клиентът ще може да закупи Услуги при същите условия.
  2. Джим Реалм потвърждава приемането на Поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния Клиентски профил e-mail.
 7. Начини на плащане
  1. Услугите могат да бъдат заплащани по електронен път, посредством един от посочените преди финализирането на съответната Поръчка начини.
 8. Потребителски права
  1. Право на отказ на Клиента
   1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на Услуги от Джим Реалм в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на Поръчка на Услуги.
   2. Клиентът може да упражни това свое право чрез отправяне на недвусмислено писмено съобщение за отказ от сключения договор до указания в раздел „Контактна информация“ по-долу e-mail адрес на Джим Реалм. Клиентът може да използва предоставения от Комисията за защита на потребителите формуляр.
  2. Условия за възстановяване на заплатени суми
   1. Джим Реалм има задължение да възстанови на съответния Клиент в пълен размер всички суми, получени от Клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следните случаи. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, декларира за целите на чл. 49, ал. 9 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Джим Реалм предоставянето на Услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. В случай че Клиентът безпрепятствено използва Услуги от пакет с брой посещения преди да упражни правото си на отказ от договора, стойността на използваните Услуги се удържа от сумата, която Джим Реалм възстановява на Клиента. Когато пакетът (абонаментът) е за период от време, Джим Реалм удържа от сумата, която възстановява на Клиента, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на Клиента на отказ от договора.
   2. Джим Реалм има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.
 9. Прекратяване на отношенията между страните
  1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:
   1. при заявка за доброволно закриване на Клиентския профил от страна на Клиента;
   2. в случай че Клиентът заяви изрично в писмен вид в съответния период, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, Политиката на поверителност или Условията на услугата;
   3. при настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;
   4. едностранно от Джим Реалм, в случай че бъде установено, че Клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него Услуги в нарушение на настоящите Общи условия или Условията на услугата, от които е обвързан по силата на настоящата препратка. В тези случаи Джим Реалм има право да откаже приемането на Поръчки от същия Клиент в бъдеще.
  2. В посочените по-горе случаи Клиентският профил на съответния Клиент се закрива и достъпът до него се преустановява.
 10. Интелектуална собственост
  1. Електронният магазин CoolFit.bg, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство. „Джим Реалм” ЕООД притежава правото на интелектуална собственост върху електронния магазин в неговата цялост, както и върху всички съставляващи го отделни компоненти, и съдържанието му не може да бъде използвано нито в неговата цялост, нито частично от трети лица без изричното предварително писмено съгласие на носителя на правата на интелектуална собственост.
  2. Джим Реалм има право да използва получени от своите Клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.
 11. Ограничаване на отговорността
  1. Джим Реалм не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия или Условията на услугата от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от Джим Реалм причини и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на Джим Реалм, например при временни проблеми с хостинг услугите или плащанията през външен доставчик.
  2. Джим Реалм не носи отговорност за засягането на правата на трети лица с (без)действията на Клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите чрез него Услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия или Условията на услугата, като например използване от Клиент на чужди данни за самоличност.
 12. Промени в Общите условия
  1. При необходимост Джим Реалм има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.
  2. При извършване на изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, те биват публикувани на CoolFit.bg, като на Клиентите се предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.
  3. В предоставения им двуседмичен срок Клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Джим Реалм, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай съответният Клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.
  4. В случай че Клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред. Изменените и/или допълнени Общи условия действат между страните и в случаите, когато Клиентът ги приеме наново в рамките на двуседмичния период във връзка с финализирането на нова Поръчка.
  5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Джим Реалм и Клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и изпълнени Поръчки.
 13. Решаване на спорове, други разпоредби
  1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него Услуги Джим Реалм насърчава Клиентите да се свържат директно с представител на дружеството по един от посочените в раздел „Контактна информация“ по-долу начини, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Джим Реалм, право на Клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове. Право на клиента е да отнесе подобни въпроси и до Комисията за защита на потребителите.
  2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.
  3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.


Контактна информация

 • ул. „Поп Харитон“, № 5, ет.3, 9000 Варна, България
 • contact@coolfit.bg
 • тел.: +359 876 906 327


Последна промяна: 10.12.2018 г.