УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА

Всички използвани по-долу с главна буква термини, които не са изрично въведени в тези Условия на услугата („Условията“) следва да бъдат тълкувани в смисъла, придаден им в Общите условия.

 1. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО УСЛУГАТА
  1. Настоящите Условия са приложими спрямо всички Клиенти на абонаментната услуга за посещение на спортни обекти CoolFit („CoolFit”). CoolFit следва да бъде използван добросъвестно и единствено по предназначение – за лични и некомерсиални цели.
  2. По своето естество услугата CoolFit се предлага на лица между определена минимална и максимална възраст, които същевременно имат статус на учащ. В тази връзка право на достъп до CoolFit имат единствено лица, които са на възраст между 16 и 26 години (включително) и същевременно имат формален статус на учащ – ученик или студент.
  3. CoolFit може да бъде използван веднъж на ден в спортен обект, който е част от динамичната партньорска мрежа („спортен обект“).
  4. По своето естество услугата CoolFit може да бъде използвана единствено в определени часови зони. В тази връзка Клиентът може да се регистрира за тренировка в спортен обект, използвайки CoolFit, не по-късно от 16:00 часа.
  5. CoolFit се използва с мобилна апликация (приложение) за Android или iOS, което генерира код, който следва да бъде предоставен на персонала в съответния спортен обект. CoolFit може да бъде използван единствено чрез използването на мобилно приложение по описания начин.
 2. ДРУГИ УСЛОВИЯ
  1. Клиенти, които не са се съгласили да предоставят своя актуална снимка за идентификация в спортен обект, са длъжни при всяко посещение да представят за проверка официален документ за самоличност. Служителите на спортните обектите са упълномощени да проверяват документите за самоличност на Клиентите единствено за целите на удостоверяване на самоличността на съответния Клиент и във връзка с използването на CoolFit.
  2. CoolFit може да бъде използван в рамките на работното време на съответния спортен обект и за конкретно посочените спортни активности. Освен ако не е посочено друго, посещенията са индивидуални и без услугите треньор. Клиентът е длъжен да спазва стриктно условията, указанията и вътрешните правила на посещаваните от него спортни обекти, като Джим Реалм не носи отговорност за претърпени злополуки и в други случаи, свързани с независещи пряко от Джим Реалм причини, включително и когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на Джим Реалм.
  3. Джим Реалм предлага услугата CoolFit в нейната цялост, а не с оглед на конкретни спортни обекти и предлаганите в тях спортни активности. При необходимост Джим Реалм има право да актуализира списъка със спортни обекти, а също и конкретните условия за посещението на даден обект. За актуален списък на спортните обекти Клиентите следва да разглеждат редовно страницата със спортните обекти. Въпреки че Джим Реалм полага усилия посочената на тази страница информация да бъде винаги актуална, обновяването на всички обстоятелства може да отнеме технологично време.
  4. Джим Реалм има право периодично да изисква от Клиентите документ, удостоверяващ възрастта и/или доказващ формалния статус на учащ на притежателя им. При липса на пълно съдействие от страна на Клиента в рамките на 3 дни при запитване в тази връзка, а също и при констатиране на нарушение на настоящите Условия в хода на проверката, Джим Реалм има право да блокира съответния Клиентски профил, съответно достъпа до CoolFit, до изясняване на случая.
  5. Умишлени нарушения или явни заобикаляния на което и да е от правилата на тези Условия или на Общите условия дават право на Джим Реалм незабавно да блокира съответния Клиентски профил, съответно достъпа до CoolFit. Джим Реалм има право да задържи в своя полза вече получени плащания за абонаментни такси за неизтекли периоди за използване на CoolFit, когато достъпът на заплатилия ги Клиент до CoolFit е прекратен по негова вина.
  6. Настоящите Условия подлежат на текуща едностранна промяна от страна на Джим Реалм по всяко време, като актуализираните Условия влизат в сила в 3-дневен срок от публикуването им на тази страница, с оглед на което Клиентите следва да ги следят за промени.


Последна промяна: 10.12.2018 г.